رفتن به محتوای اصلی
x

فضازمان به عنوان یک واقعیت هندسی

از ابتدای پیدایش نظریه نسبیت عام توسط اینشتین و مطالعه فضای پیرامون از این منظر و البته از دیدگاه نظریه های جدید و مختلف دیگری که در خصوص کیهانشناسی و فزیک نظری بیان شده است، همیشه مدل سازی ریاضی این نظریه ها به دلیل تاثیر شگرفی که در مطالعه آنها داشته است، مورد توجه فراوان دانشمندان ریاضی و فیزیک نظری بوده است. فضازمان به عنوان یک  مدل  ریاضی برای نظریه نسبیت عام از همان ابتدا پیدایش این نظریه مورد توجه قرار گرفت و دانشمندان بزرگی در بسط و گسترش این مدل ریاضی و بیان حقایق فیزیکی مرتبط با آن کوشیدند.

در این سخنرانی ابتدا به معرفی مدل ریاضی یک فضا زمان به عنوان یک خمینه لورنتسی چهار بعدی  می پردازیم و سپس برخی مفاهیم موثر در بررسی فضازمان و نظریه علّیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه برخی ویژگی های مربوط به این مفاهیم و نتایج فیزیکی مرتبط با آنها بیان خواهد شد.

تحت نظارت وف ایرانی