رفتن به محتوای اصلی
x

قابلیت اطمینان و کنترل کیفیت

ساره گلی (احتمال کاربردی،  مدلبندی قابلیت اعتماد سیستمها،  نظریه قابلیت اعتماد، کنترل کیفیت )

مریم کلکین نما  (احتمال کاربردی، نظریه قابلیت اعتماد، کنترل کیفیت، نمونه گیری)

حامد لروند ( احتمال کاربردی، نظریه قابلیت اعتماد، مدلبندی شوک)

تحت نظارت وف ایرانی