رفتن به محتوای اصلی
x

مبانی ریاضی برای علوم داده، دکتر جوادی

لینک بازگشت به صفحهٔ فیلمها

لینک جلسات درس مبانی ریاضی علوم داده
پی دی اف تخته سفید کل جلسات:

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/wF7b7jHyrcbEw5X

ویدئو جلسات:

۱- جلسه اول- کلیات درس

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/dHYRwrNsGY99C9Y

۲- جلسه دوم- برخی مقدمات

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/zsZ7SXdLQ7g35fn

۳- جلسه سوم- هندسه ابعاد بالا
https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/5XkgRRFpidq35og

۴- جلسه چهارم- ادامه مبحث هندسه ابعاد بالا

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/dLAtQJacJMCgGBG

۵- جلسه پنجم- توزیع گاوسی d-بعدی (کروی)

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/XdLJZ4SkWe6Mezm

۶- جلسه ششم- کاهش بعد با کمک توزیع گاوسی کروی
https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/k4LcP5ci93CH3zk

۷- جلسه هفتم- تفکیک دو توزیع گاوسی

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/B88gDZMXMq7Dris

۸- جلسه هشتم- یادآوری جبر خطی

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/YENizBGZqZPxZtY

۹- جلسه نهم- تجزیه مقادیر تکین

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/rap2WpzdrXo3Qmy

۱۰- جلسه دهم- تجزیه SVD و کاربرد آن در کاهش بعد
https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/soiZfr3HSoas49H

۱۱- جلسه یازدهم- محاسبه و کاربردهای SVD از جمله PCA

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/RLPKJCMYiyRTNz4

۱۲- جلسه دوازدهم- کاربرد SVD در رتبه بندی و تفکیک توزیع ترکیبی

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/jKrEsFZTkMiWEPN

۱۳- جلسه سیزدهم- ادامه تفکیک توزیع ترکیبی

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/mAga3Loi7yXkZek

۱۴- جلسه چهاردهم- گشت تصادفی و زنجیر مارکف

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/E4CkMgkD3cfk3pT

۱۵- جلسه پانزدهم- توزیع ایستا

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/n9pW3yXSKdpCtjb

۱۶- جلسه شانزدهم- روش مونتکارلو (MCMC) برای محاسبه میانگین یک تابع

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/azTT9tt7YfqANeC

۱۷- جلسه هفدهم- الگوریتم Metropolis-Hasting و گراف‌های Expander 

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/ngzG59APGiCm89r

۱۸- جلسه هجدهم- همگرایی در گراف‌های Expander 

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/pwJ6Z2iZwaaL75g

۱۹- جلسه نوزدهم- الگوریتم pagerank و زمان دسترسی

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/z7qowJzZGa9nLJF

۲۰- جلسه بیستم- یادگیری ماشین و الگوریتم perceptron

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/YPWw83KYPKxTieq

۲۱- جلسه بیست و یکم- توابع کرنل

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/EZfPPjk7MBETeij

۲۲- جلسه بیست و دوم- خطای واقعی و تجربی و همگرایی یکنواخت

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/8CYHP6eBR4MSCL4

۲۳- جلسه بیست و سوم- برخی کاربردهای قضیه همگرایی یکنواخت

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/AkjkyrJopgRyZCb

۲۴- جلسه بیست و چهارم- یادگیری آنلاین

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/NcPrd9HzgYGXgbc

۲۵- جلسه بیست و پنجم- الگوریتم پرسپترون آنلاین و SVM

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/ncYzeqWe64mkHPo

۲۶- جلسه بیست و ششم- تبدیل الگوریتم آنلاین به دسته‌ای و بعد VC

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/CJ758QzfXXf3qYn

۲۷- جلسه بیست و هفتم- تابع رشد و چند مثال از بعد VC

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/3FHcxxtG9ZtRQfW

۲۸- جلسه بیست و هشتم: قضیه همگرایی برای بعد VC و ترکیب فرضیه‌ها

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/w9trWsZc7asTXFE
 

تحت نظارت وف ایرانی