رفتن به محتوای اصلی
x

مدلهای خطی و طرح آزمایش‌ها

سعید پولادساز (طرح آزمایش‌ها، روشهای الگوریتمی، استنباط آماری، نظریه تصمیم)

ریحانه ریخته گران (مدل‌های خطی، مدل‌های خطی تعمیم‌یافته، تحلیل داده‌های طولی، مدل‌های بیزی، مدلسازی ناپارامتری با استفاده از فرآیند دیریکله)

تحت نظارت وف ایرانی