رفتن به محتوای اصلی
x

مقاله دکتر تاتاری عنوان "مقاله با ارجاعات بالا" را به خود اختصاص داد

مقاله دکتر تاتاری عنوان "مقاله با ارجاعات بالا" را به خود اختصاص داد

 مقاله جناب آقای دکتر تاتاری با عنوان: Web of Science - Thomson Reuters بر طبق اطلاعات پایگاه

"On the convergence of He's variational iteration method"

عنوان "مقاله با ارجاعات بالا" (Highly Cited Paper) را در سال 2014 به خود اختصاص داد. "مقاله با ارجاعات بالا" اصطلاحا مقاله ای است که از نظر تعداد ارجاعات در جایگاه 1 درصد نخست مقالات یک رشته قرار گیرد.  

تحت نظارت وف ایرانی