کسب رتبه اول در آزمون ورودی دکتری ریاضی محض توسط آقای مازیار غنی و کسب رتبه اول در آزمون ورودی کارشناسی ارشد آمار توسط آقای احمد رضا حاجی حیدری را به ایشان تبریک می گوئیم.

دانشکده علوم ریاضی