كسب سه مدال نقره و يك مدال برنز و رتبه دوم تيمي سي و نهمين مسابقات رياضي دانشجويي كشور

توسط تيم دانشجويي دانشكده علوم رياضي متشكل از

آقايــان پيمان شهبازي، سپهر حاجبي، خانم پــگاه پور‌نجفي (مدال نقره)، آقاي اميد مومن‌زاده ( مدال برنز) و خانم فريدالسادات شريفي

به سرپرستي آقاي دكتر رضا رضائيان فراشاهي را به ايشان تبريك مي‌گوئيم.