رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

ریحانه ریخته‌گران

آمار
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913663(98+)
شماره اتاق : 221 B
رامین جوادی

ریاضی کاربردی
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913657(98+)
شماره اتاق : 224 B
رضا مختاری

ریاضی کاربردی
هیات علمی, استاد
 • 31-33913614(98+)
شماره اتاق : 214 A
سید محمود منجگانی
از سال 95 تا 1402
ریاضی محض
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
اعظم اعتماد

ریاضی محض
بازنشسته, دانشیار
مجتبی آقایی

ریاضی محض
هیات علمی, استادیار
 • 31-33913648(98+)
شماره اتاق : 232 B
مرتضی اسماعیلی

ریاضی کاربردی
هیات علمی, استاد
 • 31-33913631(98+)
شماره اتاق : 219 A
غلامرضا امیدی

ریاضی کاربردی
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913649(98+)
شماره اتاق : 231 B
محمود بهبودی

ریاضی محض
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, استاد
 • 31-33913612(98+)
شماره اتاق : 212 A
مهدی تاتاری

ریاضی کاربردی
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913658(98+)
شماره اتاق : 226 B
رامین جوادی

ریاضی کاربردی
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913657(98+)
شماره اتاق : 224 B
محسن خانی

ریاضی محض
معاون آموزشی, هیات علمی, استادیار
 • 31-33913674(98+)
شماره اتاق : 210 B
رضا رضائیان فراشاهی

ریاضی کاربردی
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913607(98+)
شماره اتاق : 205 B
ریحانه ریخته‌گران

آمار
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913663(98+)
شماره اتاق : 221 B
سیما سلطانی

ریاضی محض
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913656(98+)
شماره اتاق : 208 B
زهرا صابری

آمار
مدیر گروه, هیات علمی, استادیار
 • 31-33913659(98+)
شماره اتاق : 209 B
بیژن طائری

ریاضی محض
هیات علمی, استاد
 • 31-33913611 (98+)
شماره اتاق : 225 B
سید قهرمان طاهریان

ریاضی محض
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913651(98+)
شماره اتاق : 229 B
رسول عاشقی

ریاضی کاربردی
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913673(98+)
شماره اتاق : 222 B
بهناز عمومی

ریاضی کاربردی
هیات علمی, استاد
 • 31-33913652(98+)
شماره اتاق : 228 B
مصطفی عین اله زاده صمدی

ریاضی محض
هیات علمی, استادیار
 • 31-33913606(98+)
شماره اتاق : B 204
مریم کلکین‌نما

آمار
هیات علمی, استادیار
 • 31-33913615(98+)
شماره اتاق : 209 A
محمدرضا کوشش

ریاضی محض
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913646(98+)
شماره اتاق : 234 B
مجید گازر

ریاضی کاربردی
هیات علمی, استاد
 • 31-33913634(98+)
شماره اتاق : 203 B
ساره گلی

آمار
هیات علمی, استادیار
 • 31-33913661(98+)
شماره اتاق : 211 B
حامد لروند

آمار
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
 • 31-33913602(98+)
شماره اتاق : B 206
سجاد لکزیان

ریاضی محض
معاون پژوهشی, هیات علمی, استادیار
 • 31-33913617(98+)
شماره اتاق : 213 B
صفیه محمودی

آمار
رئیس دانشکده, هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913619(98+)
شماره اتاق : 234 A
رضا مختاری

ریاضی کاربردی
هیات علمی, استاد
 • 31-33913614(98+)
شماره اتاق : 214 A
حمیدرضا مرزبان

ریاضی کاربردی
هیات علمی, استاد
 • 31-33913622(98+)
شماره اتاق : 220 A
رضا مزروعی سبدانی

ریاضی کاربردی
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913608(98+)
شماره اتاق : 205 A
مرتضی ملک نیا

ریاضی کاربردی
هیات علمی, استادیار
 • 31-33913633(98+)
شماره اتاق : 211A
رسول نصر اصفهانی
از سال 88 تا 89
ریاضی محض
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 31-33913650(98+)
شماره اتاق : 230 B
مهدی نعمتی

ریاضی محض
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913660(98+)
شماره اتاق : 213 ‌‌B
محمدرضا ودادی

ریاضی محض
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913647(98+)
شماره اتاق : 233 B
امیر هاشمی

ریاضی محض
هیات علمی, استاد
 • 31-33913635(98+)
شماره اتاق : 202 B
علی زینل همدانی
از سال 66 تا 67 و 71 تا 77

هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
فاطمه .گلناری
کارشناس ارشد حسابداری

کارمند
 • مسوول دفتر دانشکده
 • 31-33912600 (98+)
 • 31-33912601 (98+)
مهدی حجارزاده
کارشناس ارشد

کارمند, کارشناس آموزشی
 • 31-33913618 (98+)
طاهره رحیم پور
کارشناس ارشد کامپیوتر

کارمند
 • کارشناس مسوول سرورهای پردازش موازی و مسوول وب سایت
 • 03133913623
مهرانگیز رضائی
مسئول امور عمومی

کارمند
 • 31-33913626 (98+)
حسنعلی زراعتکار دهنوی


کارمند, کارشناس فناوری اطلاعات
 • 31-3391-1077 (98+)
سعادت شامحمدی


کارمند
علیرضا شمس


کارمند
سید رضا موسوی
کارپرداز

کارمند
 • 03133913655
روح الله یزدانی
کارشناس ارشد

کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
 • 03133913609
سعید پولادساز
از سال 89 تا 92
آمار
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استادیار
علی رجالی

آمار
بازنشسته, دانشیار
 • 31-33913605(98+)
شماره اتاق : 201 B
امیر نادری

آمار
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
منصور آقاسی

ریاضی محض
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
اعظم اعتماد

ریاضی محض
بازنشسته, دانشیار
فرید بهرامی

ریاضی محض
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
محمدتقی جهاندیده

ریاضی محض
بازنشسته, هیات علمی, استادیار
حمیدرضا ظهوری زنگنه
از سال 77 تا 80 و 82 تا 85 و 92 تا 95
ریاضی محض
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
سید محمود منجگانی
از سال 95 تا 1402
ریاضی محض
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
حسین خبازیان


بازنشسته, هیات علمی, استادیار
محمود بینا مطلق


بازنشسته, هیات علمی
احمد حقانی
از سال 67 تا 71 و 80 تا 81

رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
فروزان خردپژوه


بازنشسته, هیات علمی
فروغ الزمان ریسمانچیان


بازنشسته, هیات علمی
عاطفه قربانی


بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
محمد مشکوری


بازنشسته, هیات علمی
مسلم نیکفر


بازنشسته, هیات علمی
قدسیه وکیلی


بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
سید محمود طاهری
از سال 85 تا 88

رؤسای پیشین, استاد
رسول نصر اصفهانی
از سال 88 تا 89
ریاضی محض
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 31-33913650(98+)
شماره اتاق : 230 B
سعید پولادساز
از سال 89 تا 92
آمار
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استادیار
حمیدرضا ظهوری زنگنه
از سال 77 تا 80 و 82 تا 85 و 92 تا 95
ریاضی محض
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
علی زینل همدانی
از سال 66 تا 67 و 71 تا 77

هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
احمد حقانی
از سال 67 تا 71 و 80 تا 81

رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد

تحت نظارت وف ایرانی