رفتن به محتوای اصلی
x

استنباط آماری

سعید پولادساز (طرح آزمایش‌ها، روشهای الگوریتمی، استنباط آماری، نظریه تصمیم)

زهرا صابری (استنباط آماری، استنباط بیز پارامتری، استنباط بیز ناپارامتری، استنباط بیزی در آمار کاربردی)