رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

بیژن طائری

ریاضی محض
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, استاد
 • 31-33913611 (98+)
شماره اتاق : 210 A
رامین جوادی

ریاضی کاربردی
معاون پژوهشی, هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913657(98+)
شماره اتاق : 207 B
رضا مختاری

ریاضی کاربردی
معاون آموزشی, هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913614(98+)
شماره اتاق : 214 A
سید محمود منجگانی

ریاضی محض
رئیس دانشکده, هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913619(98+)
شماره اتاق : 207 A
ریحانه ریخته‌گران

آمار
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
 • 31-33913663(98+)
شماره اتاق : 221 B
مجتبی آقایی

ریاضی محض
هیات علمی, استادیار
 • 31-33913648(98+)
شماره اتاق : 232 B
مرتضی اسماعیلی

ریاضی کاربردی
هیات علمی, استاد
 • 31-33913631(98+)
شماره اتاق : 219 A
اعظم اعتماد

ریاضی محض
هیات علمی, استادیار
 • 31-33913653(98+)
شماره اتاق : ۲۲۷ ‌B
غلامرضا امیدی

ریاضی کاربردی
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913649(98+)
شماره اتاق : 231 B
محمود بهبودی

ریاضی محض
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913612(98+)
شماره اتاق : 212 A
فرید بهرامی

ریاضی محض
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913616(98+)
شماره اتاق : 221 A
سعید پولادساز
از سال 89 تا 92
آمار
هیات علمی, رؤسای پیشین, استادیار
 • 31-33913630(98+)
شماره اتاق : 203 A
مهدی تاتاری

ریاضی کاربردی
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913658(98+)
شماره اتاق : 226 B
رامین جوادی

ریاضی کاربردی
معاون پژوهشی, هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913657(98+)
شماره اتاق : 207 B
محسن خانی

ریاضی محض
هیات علمی, استادیار
 • 31-33913674(98+)
شماره اتاق : 210 B
علی رجالی

آمار
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913605(98+)
شماره اتاق : 201 B
رضا رضائیان فراشاهی

ریاضی کاربردی
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913607(98+)
شماره اتاق : 205 B
ریحانه ریخته‌گران

آمار
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
 • 31-33913663(98+)
شماره اتاق : 221 B
مجید سلامت

آمار
هیات علمی, استادیار
 • 31-33913662(98+)
شماره اتاق : 212 B
سیما سلطانی

ریاضی محض
هیات علمی, استادیار
 • 31-33913656(98+)
شماره اتاق : 208 B
زهرا صابری

آمار
هیات علمی, استادیار
 • 31-33913659(98+)
شماره اتاق : 209 B
بیژن طائری

ریاضی محض
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, استاد
 • 31-33913611 (98+)
شماره اتاق : 210 A
سید قهرمان طاهریان

ریاضی محض
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913651(98+)
شماره اتاق : 229 B
رسول عاشقی

ریاضی کاربردی
هیات علمی, استادیار
 • 31-33913673(98+)
شماره اتاق : 222 B
بهناز عمومی

ریاضی کاربردی
هیات علمی, استاد
 • 31-33913652(98+)
شماره اتاق : 228 B
مصطفی عین اله زاده صمدی

ریاضی محض
هیات علمی, استادیار
 • 31-33913606(98+)
شماره اتاق : B 204
مریم کلکین‌نما

آمار
هیات علمی, استادیار
 • 31-33913615(98+)
شماره اتاق : 209 A
محمدرضا کوشش

ریاضی محض
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913646(98+)
شماره اتاق : 234 B
مجید گازر

ریاضی کاربردی
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913634(98+)
شماره اتاق : 203 B
ساره گلی

آمار
هیات علمی, استادیار
 • 31-33913661(98+)
شماره اتاق : 211 B
حامد لروند

آمار
هیات علمی, استادیار
 • 31-33913602(98+)
شماره اتاق : B 206
سجاد لكزيان

ریاضی محض
هیات علمی, استادیار
 • 31-33913617(98+)
شماره اتاق : 213 B
صفیه محمودی

آمار
هیات علمی, استادیار
 • 31-33913609(98+)
شماره اتاق : 234 A
رضا مختاری

ریاضی کاربردی
معاون آموزشی, هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913614(98+)
شماره اتاق : 214 A
حمیدرضا مرزبان

ریاضی کاربردی
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913622(98+)
شماره اتاق : 220 A
رضا مزروعی سبدانی

ریاضی کاربردی
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913608(98+)
شماره اتاق : 205 A
سید محمود منجگانی

ریاضی محض
رئیس دانشکده, هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913619(98+)
شماره اتاق : 207 A
رسول نصر اصفهانی
از سال 88 تا 89
ریاضی محض
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 31-33913650(98+)
شماره اتاق : 230 B
مهدی نعمتی

ریاضی محض
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913660(98+)
شماره اتاق : 213 ‌‌B
محمدرضا ودادی

ریاضی محض
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913647(98+)
شماره اتاق : 233 B
امیر هاشمی

ریاضی محض
هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913635(98+)
شماره اتاق : 202 B
زهرا اصلانی


کارمند, منشی دانشکده
 • 31-33912600 (98+)
مهدی حجارزاده


کارمند, کارشناس آموزشی
 • 31-33913618 (98+)
طاهره رحیم پور
کارشناس ارشد کامپیوتر

کارمند, کارشناس فناوری اطلاعات
 • کارشناس مسوول سرورهای مجازی و مسوول وب سایت
 • 03133913623
مهرانگیز رضائی


کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
 • 31-33913626 (98+)
حسنعلی زراعتکار دهنوی


کارمند, کارشناس فناوری اطلاعات
 • 31-33913613 (98+)
سعادت شامحمدی


کارمند
علیرضا شمس


کارمند
سید رضا موسوی
کارپرداز

کارمند
 • 03133913655
منوچهر میرزایی
امور عمومی

کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
 • 31-33913629 (98+)
امیر نادری

آمار
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
 • 31-33913627(98+)
شماره اتاق : 208 A
منصور آقاسی

ریاضی محض
موقعیت, بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
محمدتقی جهاندیده

ریاضی محض
بازنشسته, هیات علمی, استادیار
 • 31-33913633(98+)
شماره اتاق : 211 A
حمیدرضا ظهوری زنگنه
از سال 77 تا 80 و 82 تا 85 و 92 تا 95
ریاضی محض
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
حسین خبازیان


بازنشسته, هیات علمی, استادیار
محمود بینا مطلق


بازنشسته, هیات علمی
احمد حقانی
از سال 67 تا 71 و 80 تا 81

رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
فروزان خردپژوه


بازنشسته, هیات علمی
فروغ الزمان ریسمانچیان


بازنشسته, هیات علمی
عاطفه قربانی


بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
محمد مشکوری


بازنشسته, هیات علمی
مسلم نیکفر


بازنشسته, هیات علمی
قدسیه وکیلی


بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
سید محمود طاهری
از سال 85 تا 88

رؤسای پیشین, دانشیار
رسول نصر اصفهانی
از سال 88 تا 89
ریاضی محض
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 31-33913650(98+)
شماره اتاق : 230 B
سعید پولادساز
از سال 89 تا 92
آمار
هیات علمی, رؤسای پیشین, استادیار
 • 31-33913630(98+)
شماره اتاق : 203 A
حمیدرضا ظهوری زنگنه
از سال 77 تا 80 و 82 تا 85 و 92 تا 95
ریاضی محض
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
علی زینل همدانی
از سال 66 تا 67 و 71 تا 77

رؤسای پیشین
احمد حقانی
از سال 67 تا 71 و 80 تا 81

رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد

تحت نظارت وف بومی