رفتن به محتوای اصلی
x

درخواست مقرری دانشجويان دكتری (نيمسال دوم ۱۴۰۰)

فرايند درخواست مقرری دانشجويان دكتری در سيستم گلستان پياده سازی شده است و از این پس از طریق این سامانه انجام خواهد شد. مهلت درخواست مقرری نيمسال ۹۹-۲ از تاريخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ تا  ۷ تیر ۱۴۰۰ است.

راهنمای این فراروند را به پیوست مشاهده کنید. 

تحت نظارت وف ایرانی